KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako ADO) jest Drukarnia Max-Print Stanisław Grześkowiak, ul. Włókiennicza 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990104467, REGON: 003157268
 2. ADO nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 3. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z ADO pod adresem e-mail: biuro@maxprint.com.pl lub na adres korespondencji: ul. Włókiennicza 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:
  1. a) podjęcia działań prowadzących do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), oraz obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowaną usługą – podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. b) dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. c) odpowiedzi na przesłane zapytania, pisma lub wnioski;
  4. d) prowadzenie analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne ADO);
  5. e) wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  6. f) marketingu produktów i usług Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie wyrażonej zgody – dobrowolnej i zgodnej z prawem;
  7. g) archiwizacji w celach będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. – osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. – podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO np. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, usługi IT, usługi prawne i księgowe;
  3. – podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu w jakim dane będą przetwarzane (okres przetwarzania jest obliczany na podstawie kryteriów):
  1. – okres przez jaki są świadczone usługi;
  2. – okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO;
  3. – nie dłużej niż to jest konieczne do osiągniecia celu, na który została udzielona zgoda (cele marketingowe);
  4. – okres zgodny z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości; Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.
 8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do: – dostępu treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; – przeniesienia Państwa danych osobowych; – sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych , ale również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), dla których istnieje oddzielna Polityka Prywatności Cookies.
 12. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, ADO może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.
Używamy plików cookies. Dzięki nim strona działa prawidłowo, a Ty możesz z niej łatwiej korzystać.
Zamknij